Regulamin


I. UWAGI WSTĘPNE

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem onebyoneshop.pl

Właścicielem i podmiotem prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka działająca pod nazwą ONEBYONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, kod pocztowy 02-685, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000974383, NIP: 7011090884, REGON 522173699, (zwana dalej Spółką).

Niniejszy regulamin, stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką, zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem onebyoneshop.pl

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:

Strona – serwis internetowy

Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub także osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca działający na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558¹ zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego;

Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

PayU – płatności elektroniczne obsługiwane przez spółkę pod firmą PayU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

Konto klienta – indywidualnie oznaczony przez Klienta (Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, pozwalający mu na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług Strony. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień.

Newsletter – usługa umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub telekomunikacyjnej cyklicznych informacji handlowych, w szczególności o Towarach, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Doręczyciel – firma kurierska, za pośrednictwem której Towar zostanie doręczony Klientowi;

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego dokonania Transakcji niezbędnym jest dysponowanie przez Klienta:

a) urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów - przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla przenośnych - aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie)

b) aktywnym adresem email.

2. Klient korzystając ze Strony może założyć własne Konto na Stronie.

3. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1. Klient korzystając ze Strony onebyoneshop.pl ma możliwość pozyskania informacji na temat oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

a) treści zawierających dane nieprawdziwe

b) treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony

c) treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam)

d) treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych podmiotów

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować Konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3. Z ważnych przyczyn m.in. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w sytuacji gdy Klient nieterminowo dokonuje zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Spółkę kosztów w pełnej wysokości, gdy nie dokonuje terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu doręczenia i płatności za pobraniem, Spółka w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub doręczenia.

4. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub doręczenia, przez Klienta wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej, Spółka skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez niego regulaminu i braku przyjęcia oferty z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub doręczenia, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub doręczenia.

5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 lub 4 powyżej, może korzystać ze Sklepu Internetowego, określonego sposobu płatności lub doręczenia po uprzednim kontakcie ze Spółką i uzyskaniu zgody Spółki na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub doręczenia.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu e-mail) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Przedstawione opisy, zdjęcia czy ceny Towarów, znajdujące się na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

5. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Strony onebyoneshop.pl. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia, informację na temat danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta).

6. Koniecznym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co zostaje potwierdzone poprzez zaakceptowanie odpowiedniej informacji np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego regulaminu w toku procedury składania Zamówienia skutkuje brakiem możliwości sfinalizowania transakcji za pośrednictwem Strony

7. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako dane obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia, w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić lub utrudnić realizację Transakcji.

8. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Spółkę w ciągu 24 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą mailową lub telefoniczną poprzez dane kontaktowe udostępnione na stronie internetowej.

9. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (na przykład kolor lub rozmiar).

10. W sytuacji posiadania wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

11. Celem Spółki jest zapewnienie dostępności wszystkich Towarów oraz terminowej realizacji Transakcji. W przypadku braku możliwości zrealizowania Transakcji, zgodnie ze wskazaniem Klienta, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Klienta. Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Transakcji. Jednocześnie Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę.

12. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Spółce stosowne oświadczenie za pomocą wiadomości e-mail, jednak nie później niż po terminie wysyłki.

13. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 5 Dni Roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek "za pobraniem" - od daty złożenia Zamówienia), chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia ), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust.12 powyżej stosowanych odpowiednio.

14. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia ich regulaminów wyraźnie nie stanowią inaczej.

15. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie częścią VII ust. 1 pkt 1) i 2) otrzyma także pocztą elektroniczna potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2. Wiążące dla stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet, gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.

3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

5. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez Doręczyciela wybranego przez Spółkę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Spółkę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.

VII DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

a) płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MastercardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU;

b) „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU;

c) przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki
PKO Bank Polski S.A.
PL 58 1020 4900 0000 8002 3451 7480
ONEBYONE Sp. z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, kod pocztowy 02-685, Warszawa;

2. Klient dokonujący Płatności opisanej w ust. 1 pkt. a-c, tj. płatności kartą, płatności on-line, przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 5.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

a) po autoryzowaniu Płatności przez PayU w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

b) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego

5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU:

a) płatności kartą (ust. 1 pkt a) Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b) płatność on-line (ust. 1 pkt b) W przypadku dokonywania przelewu PayU S.A. Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

6. Aktualnie dostępne formy Płatności, w tym elektroniczne określone są na Stronie w zakładce „Metody płatności”. Ponadto aktualnie dostępne Formy płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe Klienta, który założył Konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania Konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Spółka, która przetwarza je na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO)

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta na stronie onebyoneshop.pl jest ONEBYONE Sp. z o.o. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych:

a) listownie, na adres: ONEBYONE Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, kod pocztowy 02-685 Warszawa;

b) mailowo, (adresy dostępne w zakładce kontakt)

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:

- realizacji zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (realizacja umowy) i c) (obowiązek prawny) RODO;

- dochodzenia roszczeń, podejmowania działań o charakterze windykacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny) i f) (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym) RODO;

- marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) (prawnie uzasadniony interes-wysyłanie informacji handlowych) RODO – (w przypadku zapisania się do usługi newsletter);

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności:

a) doradcy prawni oraz firmy windykacyjne;

b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne (IT)

c) podmioty, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencje marketingowe i reklamowe (wysyłania informacji handlowych).

d) operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie;

5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w zależności od celu, dla którego zostały zebrane:

- przez okres realizacji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego,

- do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;

- do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. do czasu

6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo do sprostowania treści danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Sklepie Internetowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

8. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce Newsletter adres mailowy i/lub numer telefonu, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia bez założonego Konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi Newsletter postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

9. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony,

10.Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).

IX. REKLAMACJE

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556¹ Kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą działającym na prawach Konsumenta, ma prawo złożenia reklamacji..

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez:

a) przesłanie Spółce, pocztą na adres wskazany poniżej, wypełnionego formularza Reklamacji. Formularz jest dostępny pod adresem: kliknij tutaj

b) przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:
ONEBYONE Sp. z o.o.,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04,

kod pocztowy 02-685 Warszawa (z dopiskiem: „REKLAMACJA”)


3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za rozpatrzone pozytywnie.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

5. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient. Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie. Zwrot reklamowanego Towaru nastąpi na koszt Spółki, zarówno w przypadku reklamacji uznanej za pozytywną, oraz tych rozpatrzonych negatywnie. Spółka informuje, że przesyłki wysyłane “za pobraniem” nie będą odbierane przez pracowników spółki.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b) uszkodzeń mechanicznych Towaru,

c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

7. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej reklamacji Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na formularzu reklamacyjnym.

X. ZWROTY TOWARÓW

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działający na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie (tj. odebrania przez niego lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Towaru, będącego przedmiotem Transakcji, stosowne jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”). Formularz jest dostępny pod adresem: kliknij tutaj. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:
ONEBYONE Sp. z o.o.,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04,

kod pocztowy 02-685 Warszawa

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X, nie dotyczą Przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego.

3. Wykonując prawo odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru, to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę.

4. Odpowiedzialność Klienta może wynikać w szczególności z:

a) braku możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego,

b) poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających,

5. Wykonując prawo odstąpienia, Klient powinien wykazać fakt zawarcia Transakcji (najlepiej poprzez przesłanie oryginału faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji, na adres Spółki wskazany w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce, obciążają Klienta.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji, następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy (w przypadku płatności przelewem lub za pobraniem) wskazany w oświadczeniu lub za pomocą bramek płatniczych w przypadku takiej formy płatności.

XI. SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2. Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1668 ze. zm.).

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Spółką.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, Klient będący Konsumentem, może złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej Spółki do kontaktu z Klientami: reklamacje@unisono.eu
Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.

2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru Doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne Konto na Stronie internetowej oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Spółkę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.


Nasza strona używa cookies